مرد

مردی ...؟ 
هر چقدر مغرور...! هرچقدر صادق...!
هر چقدر ساده...! هرچقدر جذاب...!
هر چقدر مکار....! درست...
اما گاهی برای فتح یک وجب از جغرافیای زن باید به زانو بیفتی ..
/ 0 نظر / 7 بازدید