رابطه ها

 

می گویند خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگررا حفظ کنند...


وقتی نزدیکتر به هم بودند گرمتر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد.


به خاطر همین تصمیم گرفتند از هم دور شوند ‫ولی اینچنین از سرما یخ زده می مردند...


از اینرو مجبور بودند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان منقرض شود.


پس دریافتند که بهتر است باز گردند و گردهم آیند و آموختند که : با زخمهای کوچکی که همزیستی با کسان بسیار نزدیک به وجود می آورد زندگی کنند ، چون گرمای وجود دیگری مهمتر است...


و این چنین توانستند زنده بمانند...


بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است


که هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنار آید و خوبیهای آنان را تحسین نماید...


بدبختی این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما می شناساند... بالزاک
/ 0 نظر / 3 بازدید