میخ

 

میخی افتاد،
بخاطرمیخی نعلی افتاد،
بخاطرنعلی اسب افتاد،
بخاطراسبی سواری افتاد،
بخاطرسواری جنگی شکست خورد،
بخاطرشکستی مملکتی نابودشد،

وهمه ی اینهابخاطرکسی بودکه میخ راخوب نکوبیده بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید