دل شکسته

هنگامی که دل کسی را میشکنی


صدای شکستنش را به خاطر بسپار...تا هنگامی که دلت را

 

شکستند


رو به آسمان فریاد نزنی


خدایا!!به کدامین گناه....!

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
سمانه

دلی که شکستی را گچ چاره نکرد ، گل گرفتمش[گل] بسیار زیبا.