دردودلهای خدا

سوگندبه روزوقتی نورمی گیردو به شب وقتی آرام می گیردکه مننه تو را رهاکرد ه ام و نه باتو دشمنی کرد ه ام. (ضحی 1-2) افسوس که هر کس را به تو فرستادمتابه تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را که مرا به سخره گرفتی. (یس 30 ) و هیچ پیامی از پیام هایم به تو مرسید مگر از آن روی گردانیدی.(انعام 4) و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر توقدرتی نداشته ام(انبیا 87) ومرا به مبارزه طلبیدیو چنان توهم زده شدی کهگمان بردیخودت بر همه چیزقدرت داری. (یونس 24 ) و این در حالیبود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزیبگیرد نمی توانی از او پس بگیری )حج 73) پس چونمشکلات ازبالا و پایین آمدند وچشمهایت از وحشت فرورفتند، و قلبت آمد توی گلویت و تماموجودت لرزید چه لرزشی، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمانبردی چه گمان هایی .( احزاب 10) تا زمین باآن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من بهسوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربان ترینم در بازگشتن. (توبه 118 ) وقتی در تاریکی هامرابزاری خواندی که اگر تو را برهانمبا من می مانی، تو را از اندوه رهانیدم امابازمرابا دیگری در عشقت شریک کردی . (انعام ( 63-64 این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی ورویت را آن طرفی کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده ای. (اسرا 83 ) آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟ (سوره شرح 2-3) غیر از منخدایی که برایت خدایی کرده است ؟ (اعراف 59) پس کجا می روی؟ (تکویر 26) پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50) چه چیزجز بخشندگی امباعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟(انفطار 6) مرا به یاد می آوری ؟ من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها رادرآسمان پهن کنندو ابرها را پاره پارهبه هم فشرده می کنم تاقطره ای باران ازخلال آن ها بیرون آید و به خواست منبه تو اصابت کند تا تو فقطلبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را پوشانده بود (روم 48) من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و در شب روحت رادر خواب به تمامی بازمی ستانم تا بهآن آرامشدهم و روزبعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانموتا مرگت که به سویم بازگردی به این کارادامه می دهم. (انعام 60 )من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیتمی دهم )قریش 3) برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگهبا هم باشیم (فجر 28-29 ) تا یک بار دیگهدوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. (مائده 54 )

/ 0 نظر / 3 بازدید