اشتباه

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت

تلخ کردن زندگی خود
بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات

زنـدگـیـش را سپری مـیکند. 

گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است

داشتــــن بعضــــی هـــا

تنهــــاتــــرت مـــی کــنــد

/ 0 نظر / 6 بازدید