دل کسی را نشکنید

شیشه ای می شکند ....یک نفر می پرسد که چرا شیشه شکست ؟یک نفر می گوید:شاید رفع بلاست 
دیگری می گوید :شیشه را باد شکست ؟
دل من سخت شکست هیچ کس هیچ نگفت
از خودم می پرسم ارزش قلب من از شیشه یک پنجره هم کمتر بود؟

/ 0 نظر / 16 بازدید